2494 کت دیور و سارافون چهارخانه

سایز
رنگ
موجودی : 0 عدد
اضافه به مقایسه0
جدول سایز بندی
2494-17419

مشخصات

سایز 2
پهنا 23سانتی متر -قد استین 28سانتی متر -قد 20سانتی متر -پیراهن-پهنا 27سانتی متر -قد 45سانتی متر
سایز 3
پهنا 24سانتی متر -قد استین 28سانتی متر -قد 21سانتی متر -پیراهن -پهنا 28سانتی متر -قد 47سانتی متر
سایز 4
پهنا 26سانتی متر -قد استین 32سانتی متر -قد 22سانتی متر -پیراهن -پهنا 29سانتی متر -قد 52سانتی متر
سایز 5
پهنا26سانتی متر -قد استین 34سانتی متر -قد 24سانتی متر-پیراهن -30پهناسانتی متر -قد 57سانتی متر
سایز 6
پهنا 28سانتی متر -قد استین36سانتی متر -قد 24سانتی متر -پیراهن -پهنا 30سانتی متر -قد 59سانتی متر
سایز 7
پهنا 29سانتی متر -قد استین 39سانتی متر -قد25سانتی متر -پیراهن -پهنا 31سانتی متر -قد 63سانتی متر
سایز 8
پهنا 30سانتی متر -قد استین41سانتی متر -قد 24سانتی متر -پیراهن -پهنا 27سانتی متر -قد 66سانتی متر
سایز 9
پهنا31سانتی متر-قد استین 44سانتی متر -قد لباس 27 سانتی متر -پیراهن -پهنا 32سانتی متر -قد 68سانتی متر
سایز 10
پهنا 33سانتی متر -قداستین 46سانتی متر -قد 29سانتی متر -پیراهن -پهنا 34سانتی متر -قد 74سانتی متر
سایز 11
پهنا 34سانتی متر -قداستین 46سانتی متر -قد 30ساتی متر -پیراهن -پهنا 33سانتی متر -قد 77سانتی متر
سایز 12
پهنا 36سانتی متر -قد استین 48سانتی متر -قد 31سانتی متر -پیراهن -پهنا36سانتی متر -قد 80سانتی متر
سایز 13
پهنا 38 سانتی متر -قد استین 49سانتی متر -قد 33سانتی متر -پیراهن -پهنا 38 سانتی متر -قد 83سانتی متر
محصولات مرتبط

تنظیمات

اضافه به مقایسه0

فهرست