شومیز وشلوار گت 2337

سایز
رنگ
اضافه به مقایسه0
جدول سایز بندی
2337-20220

مشخصات

سایز 4
پهنا 32سانتی متر -قد 45سانتی متر -شلوار-کمر27سانتی متر -باسن 36سانتی متر -قد 62سانتی متر
سایز 6
پهنا34سانتی متر -قد 65سانتی متر -شلوار-کمر 29سانتی متر -باسن 38سانتی متر -قد 65سانتی متر
سایز 7
پهنا 36سانتی متر -قد 50ساتی متر -شلوار-کمر32سانتی متر-باسن 39سانتی متر -قد 70سانتی متر
سایز 8
پهنا37سانتی متر -قد 53سانتی متر -شلوار-کمر33سانتی متر -باسن 74سانتی متر
سایز 9
پهنا38سانتی متر-قد 56سانتی متر-شلوار-کمر35سانتی متر-باسن42سانتی متر-قد 80سانتی متر
محصولات مرتبط

تنظیمات

اضافه به مقایسه0

فهرست